top of page
 
 
Tvistlösning

Tvistlösning

CERTA Advokatbyrå KB, och därtill anknutna advokatbolag CERTA Claes Johansson Advokatbyrå AB, CERTA Lars Perhard Advokatbyrå Aktiebolag, Christer Håkansson Advokatbyrå Aktiebolag, J Dal Advokatbyrå AB, Sigunger Advokatbyrå AB och CERTA R Poppelman Advokatbyrå AB, är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter avseende klienter och kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.


Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktu­re­ringsändamål. Dessa uppgifter behandlas i) för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsmässiga åtaganden, ii) för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås, och iii) för att vi har ett berättigade intresse att genomföra punkt i) och ii). 

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metod­utveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan Certa Advokatbyrå KB och anknutna advokatbolag och mellan anknutna advokatbolag, i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om 2 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna som vi särskilt behandlar för detta ändamål omedelbart att raderas.

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära informa­tion från advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din be­gäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandling­en av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@certalaw.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

CERTA Advokatbyrå, Grev Turegatan 13 B, 114 46 Stockholm, telefon 08 - 14 57 70.

bottom of page