top of page
 Vår rådgivning omfattar ett brett spann av affärsjuridiska ärenden. Vi kan bistå er med såväl generell rådgivning som spetskompetens inom en rad olika verksamhetsområden.
Avtalsrätt
 • Samarbetsavtal

 • Distributionsavtal

 • Franschiseavtal

 • Licensavtal

Bolagsrätt
 • Generell bolagsrättslig rådgivning

 • Bolagsstämmor

 • Frågor rörande värdeöverföringar

 • Minoritetsskydd för aktieägare

 • Omstruktureringar

 • Emissioner

 • Aktieägaravtal

 • Inlösen

IT- och Immaterialrätt
 • Rådgivning i immaterialrättsliga ärenden

 • Avtal om Application Service Provider

 • Avtal datormolntjänster

 • Licensiering av programvara

 • Systemleverans- och outsourcingavtal

 • Skydd för varumärken och domännamn

 • Upprättandet av IT-policies

 • IT-säkerhet och GDPR

Skatterätt
 • Försäljning och överlåtelse av företag

 • Företagsetableringar

 • Omorganisationer och omstruktureringar

 • Generationsskiften

 • Skatteprocesser och förhandsbesked

Offentlig upphandling
 • Bistånd vid upprättande av anbud

 • Biträde vid överprövning av anbud

 • Biträde vid skadeståndstvister

 • Rådgivning angående sekretessfrågor

Företagsöverlåtelser
 • Förvärv och överlåtelser av bolag

 • Omstruktureringar och omorganisation av företag

 • Rådgivning avseende kontraktskrivning och formalia

 • Ombud i kommersiella tvister

 • Skiljemannauppdrag

Tvistlösning
Arbets & Arbetsmiljörätt
 • Upprättande av anställningsavtal

 • Avslutande av anställningar

 • Rådgivning vid omorganisationer och driftinskränkningar

 • Förhandlingar enligt medbestämmandelagen

 • Pensionsfrågor

 • Upprättandet av jämställdhetsplaner

 • Kollektiv arbetsrätt och frågor som uppkommer i samband med transaktioner

 • Tvister i domstol

Fastighetsrätt & Hyresrätt
 • Förvärv och överlåtelser av fastighetsbolag och fastigheter

 • Fastighetstvister

 • Kommersiell hyresjuridik

 • Arrende och servitut

 • Strukturfrågor

 • Bostadsrättsföreningens juridik

 • Entreprenad och projekt

 • Miljörättsliga frågor

 • Fastighetsbildning och detaljplanering 

 • Bygglov och intrångsfrågor

 • Arbetsmiljöpolicies

 • Biträde vid arbetsmiljöbrott

bottom of page